Jump to content
szary11

Polski Caravaning

Recommended Posts

Jaro
Zdjęcie powinno być podpisane choćby "skromnym" Karawaning.pl

a może Mrsulki - karawaning.pl niech autor ma co wnukom pokazywać

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fil
wykorzystanie czyjegos zdjęcia bez zgody????? czy tak można???

 

Tak na marginesie wiele zdjęć na forum bez zgody.Wszystkimi kieruje ogólna idea aby pomóc PC też :piwko:

 

Tylko, że na naszym Forum nikt nie bierze kasy za publikacje, a PC tak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
szary11

Oj tam... jak będziemy tak się czepiać to zginie jedyne pismo karawaningowe w Polsce. Jak zresztą nie jedna rzecz w tym kraju :piwko::ok::hop1:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sowa_77

Co tam Panowie,trudno.Ja się nie gniewam.

W końcu wielcy artści nigdy nie zostają docenieni za życia.

Żałuję tylko,że nie wstawiłem zdjęcia gniazda,byłby komplet :piwko::hop1:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marcin T

Sprawa jest niezwykle prosta :piwko:

 

 

USTAWA

 

z dnia 4 lutego 1994 r.

 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych.*

 

(tekst jednolity)

 

 

 

Rozdzial 1

 

Przedmiot prawa autorskiego

 

Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest kazdy przejaw dzialalnosci tworczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleznie od wartosci, przeznaczenia i sposobu wyrazenia (utwor).

2. W szczegolnosci przedmiotem prawa autorskiego sa utwory:

1) wyrazone slowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),

2) plastyczne,

3) fotograficzne,

4) lutnicze,

5) wzornictwa przemyslowego,

6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,

7) muzyczne i slowno-muzyczne,

8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,

9) audiowizualne (w tym wizualne i audialne).

3. Utwor jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociazby mial postac nie ukonczona.

4. Ochrona przysluguje tworcy niezaleznie od spelnienia jakichkolwiek formalnosci.

 

Art. 2. 1. Opracowanie cudzego utworu, w szczegolnosci tlumaczenie, przerobka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.

2. Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania zalezy od zezwolenia tworcy utworu pierwotnego (prawo zalezne), chyba ze autorskie prawa majatkowe do utworu pierwotnego wygasly.

3. Tworca utworu pierwotnego moze cofnac zezwolenie, jezeli w ciagu pieciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostalo rozpowszechnione. Wyplacone tworcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.

4. Za opracowanie nie uwaza sie utworu, ktory powstal w wyniku inspiracji cudzym utworem.

5. Na egzemplarzach opracowania nalezy wymienic tworce i tytul utworu pierwotnego.

 

Art. 3. Zbiory, antologie, wybory, bazy danych sa przedmiotem prawa autorskiego, nawet jezeli zawieraja nie chronione materialy, o ile przyjety w nich dobor, uklad lub zestawienie ma tworczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworow.

 

Art. 4. Nie stanowia przedmiotu prawa autorskiego:

1) akty normatywne lub ich urzedowe projekty,

2) urzedowe dokumenty, materialy, znaki i symbole,

3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne,

4) proste informacje prasowe.

 

Art. 5. Przepisy ustawy stosuje sie do utworow:

1) ktorych tworca lub wspoltworca jest obywatelem polskim lub

2) ktore zostaly opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo rownoczesnie na tym terytorium i za granica, lub

3) ktore zostaly opublikowane po raz pierwszy w jezyku polskim, lub

4) ktorych ochrona wynika z umow miedzynarodowych.

 

Art. 6. W rozumieniu ustawy:

1) utworem opublikowanym jest utwor, ktory za zezwoleniem tworcy zostal zwielokrotniony i ktorego egzemplarze zostaly udostepnione publicznie,

2) opublikowaniem rownoczesnym utworu jest opublikowanie utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granica w okresie trzydziestu dni od jego pierwszej publikacji,

3) utworem rozpowszechnionym jest utwor, ktory za zezwoleniem tworcy zostal udostepniony publicznie.

 

Art. 7. Jezeli umowy miedzynarodowe, ktorych Rzeczpospolita Polska jest strona, przewiduja dalej idaca ochrone, niz to wynika z ustawy, do nie opublikowanych utworow obywateli polskich albo do utworow opublikowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub rownoczesnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo opublikowanych po raz pierwszy w jezyku polskim - stosuje sie postanowienia tych umow.

 

Rozdzial 2

 

Podmiot prawa autorskiego

 

Art. 8. 1. Prawo autorskie przysluguje tworcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

2. Domniemywa sie, ze tworca jest osoba, ktorej nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub ktorej autorstwo podano do publicznej wiadomosci w jakikolwiek inny sposob w zwiazku z rozpowszechnianiem utworu.

3. Dopoki tworca nie ujawnil swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa autorskiego zastepuje go producent lub wydawca, a w razie ich braku - wlasciwa organizacja zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi.

 

Art. 9. 1. Wspoltworcom przysluguje prawo autorskie wspolnie. Domniemywa sie, ze wielkosci udzialow sa rowne. Kazdy ze wspoltworcow moze zadac okreslenia wielkosci udzialow przez sad, na podstawie wkladow pracy tworczej.

2. Kazdy ze wspoltworcow moze wykonywac prawo autorskie do swojej czesci utworu majacej samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostalych wspoltworcow.

3. Do wykonywania prawa autorskiego do calosci utworu potrzebna jest zgoda wszystkich wspoltworcow. W przypadku braku takiej zgody kazdy ze wspoltworcow moze zadac rozstrzygniecia przez sad, ktory orzeka uwzgledniajac interesy wszystkich wspoltworcow.

4. Kazdy ze wspoltworcow moze dochodzic roszczen z tytulu naruszenia prawa autorskiego do calosci utworu. Uzyskane swiadczenie przypada wszystkim wspoltworcom, stosownie do wielkosci ich udzialow.

5. Do autorskich praw majatkowych przyslugujacych wspoltworcom stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o wspolwlasnosci w czesciach ulamkowych.

 

Art. 10. Jezeli tworcy polaczyli swoje odrebne utwory w celu wspolnego rozpowszechniania, kazdy z nich moze zadac od pozostalych tworcow udzielenia zezwolenia na rozpowszechnianie tak powstalej calosci, chyba ze istnieje sluszna podstawa odmowy, a umowa nie stanowi inaczej. Przepisy art. 9 ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio.

 

Art. 11. Autorskie prawa majatkowe do utworu zbiorowego, w szczegolnosci do encyklopedii lub publikacji periodycznej, przysluguja producentowi lub wydawcy, a do poszczegolnych czesci majacych samodzielne znaczenie - ich tworcom. Domniemywa sie, ze producentowi lub wydawcy przysluguje prawo do tytulu.

 

Art. 12. 1. Jezeli ustawa lub umowa o prace nie stanowia inaczej, pracodawca, ktorego pracownik stworzyl utwor w wyniku wykonywania obowiazkow ze stosunku pracy, nabywa z chwila przyjecia utworu autorskie prawa majatkowe w granicach wynikajacych z celu umowy o prace i zgodnego zamiaru stron.

2. Jezeli pracodawca, w okresie dwoch lat od daty przyjecia utworu, nie przystapi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o prace do rozpowszechnienia, tworca moze wyznaczyc pracodawcy na pismie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, ze po jego bezskutecznym uplywie prawa uzyskane przez pracodawce wraz z wlasnoscia przedmiotu, na ktorym utwor utrwalono, powracaja do tworcy, chyba ze umowa stanowi inaczej. Strony moga okreslic inny termin na przystapienie do rozpowszechniania utworu.

3. Jezeli umowa o prace nie stanowi inaczej, z chwila przyjecia utworu pracodawca nabywa wlasnosc przedmiotu, na ktorym utwor utrwalono.

 

Art. 13. Jezeli pracodawca nie zawiadomi tworcy w terminie szesciu miesiecy od dostarczenia utworu o jego przyjeciu, nieprzyjeciu lub uzaleznieniu przyjecia od dokonania okreslonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uwaza sie, ze utwor zostal przyjety bez zastrzezen. Strony moga okreslic inny termin.

 

Art. 14. 1. Jezeli w umowie o prace nie postanowiono inaczej, instytucji naukowej przysluguje pierwszenstwo opublikowania utworu naukowego pracownika, ktory stworzyl ten utwor w wyniku wykonywania obowiazkow ze stosunku pracy. Tworcy przysluguje prawo do wynagrodzenia. Pierwszenstwo opublikowania wygasa, jezeli w ciagu szesciu miesiecy od dostarczenia utworu nie zawarto z tworca umowy o wydanie utworu albo jezeli w okresie dwoch lat od daty jego przyjecia utwor nie zostal opublikowany.

2. Instytucja naukowa moze, bez odrebnego wynagrodzenia, korzystac z materialu naukowego zawartego w utworze, o ktorym mowa w ust. 1, oraz udostepniac ten material osobom trzecim, jezeli to wynika z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostalo postanowione w umowie.

 

Art. 15. Domniemywa sie, ze producentem lub wydawca jest osoba, ktorej nazwisko lub nazwe uwidoczniono w tym charakterze na przedmiotach, na ktorych utwor utrwalono, albo podano do publicznej wiadomosci w jakikolwiek sposob w zwiazku z rozpowszechnianiem utworu.

 

Rozdzial 3

 

Tresc prawa autorskiego

 

Oddzial 1

 

Autorskie prawa osobiste

 

Art. 16. Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronia nieograniczona w czasie i nie podlegajaca zrzeczeniu sie lub zbyciu wiez tworcy z utworem, a w szczegolnosci prawo do:

1) autorstwa utworu,

2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostepniania go anonimowo,

3) nienaruszalnosci tresci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,

4) decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci,

5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

 

Oddzial 2

 

Autorskie prawa majatkowe

 

Art. 17. Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, tworcy przysluguje wylaczne prawo do korzystania z utworu i rozporzadzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

 

Art. 18. 1. Autorskie prawa majatkowe nie podlegaja egzekucji, dopoki sluza tworcy. Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelnosci.

2. Po smierci tworcy, spadkobiercy moga sprzeciwic sie egzekucji z prawa autorskiego do utworu nie opublikowanego, chyba ze sprzeciw bylby niezgodny z ujawniona wola tworcy co do rozpowszechniania utworu.

3. Prawo do wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 20 ust. 2, art. 30 ust. 2 oraz w art. 70 ust. 3, nie podlega zrzeczeniu sie, zbyciu ani egzekucji. Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelnosci.

 

Art. 19. 1. Tworcy i jego spadkobiercom przysluguje prawo do wynagrodzenia w wysokosci 5% ceny dokonanych zawodowo odsprzedazy oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego oraz rekopisow utworow literackich i muzycznych. Do zaplaty tego wynagrodzenia jest obowiazany sprzedawca, a gdy dziala na rzecz osoby trzeciej, odpowiada z nia solidarnie.

2. Sprzedawca jest obowiazany do ujawnienia osoby trzeciej, o ktorej mowa w ust. 1. Z obowiazku tego moze sie zwolnic placac nalezne wynagrodzenie.

3. Zrzeczenie sie wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest niewazne, chyba ze dotyczy wymagalnej wierzytelnosci.

 

Art. 20. 1. Producenci i importerzy magnetofonow, magnetowidow i innych podobnych urzadzen, czystych nosnikow sluzacych do utrwalania przy uzyciu tych urzadzen utworow w zakresie wlasnego uzytku osobistego oraz urzadzen reprograficznych sa obowiazani do oplat na rzecz tworcow, artystow wykonawcow oraz producentow fonogramow i wideogramow, w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty naleznej z tytulu sprzedazy tych urzadzen i nosnikow.

2. Z kwoty uzyskanej z tytulu oplat, o ktorych mowa w ust. 1, przypada:

1) 50% - tworcom,

2) 25% - artystom wykonawcom,

3) 25% - producentom fonogramow i wideogramow,

z tym ze w przypadku urzadzen reprograficznych kwota ta przypada w 100% tworcom.

3. Minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po zasiegnieciu opinii wlasciwych organizacji zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, stowarzyszen tworcow, artystow wykonawcow oraz organizacji producentow lub importerow urzadzen i czystych nosnikow wymienionych w ust. 1 okresla, w drodze rozporzadzenia, wysokosc oplat, o ktorych mowa w ust. 1, szczegolowe zasady ich pobierania i odprowadzania oraz wskazuje organizacje zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wlasciwe do ich pobierania.

 

Art. 21. 1. Organizacjom radiowym i telewizyjnym wolno nadawac opublikowane utwory muzyczne oraz drobne utwory slowne i slowno-muzyczne wylacznie na podstawie umowy zawartej z wlasciwa organizacja zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

2. Prawo do pierwszego nadania utworow zamowionych przez nadawce moze przyslugiwac mu na podstawie umowy innej niz okreslona w ust. 1.

3. Tworca moze oswiadczyc wlasciwej organizacji zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, ze o nadaniu swoich opublikowanych utworow, o ktorych mowa w ust. 1, bedzie decydowac osobiscie.

4. Operatorom sieci kablowych wolno reemitowac w sieciach kablowych utwory nadawane w programach organizacji radiowych i telewizyjnych wylacznie na podstawie umowy zawartej z wlasciwa organizacja zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

 

Art. 22. 1. Organizacjom radiowym i telewizyjnym wolno dla wlasnych celow nadawczych utrwalac utwory, na ktorych nadanie uprzednio uzyskaly zezwolenie.

2. Utrwalenia, o ktorych mowa w ust. 1, powinny byc zniszczone w ciagu miesiaca od nadania utworu.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie do utrwalen dokonanych dla celow nadawczych majacych wyjatkowy charakter dokumentalny, o ile zostaja umieszczone w archiwum. Tworca powinien zostac niezwlocznie powiadomiony o umieszczeniu utrwalenia jego utworu w takim archiwum.

 

Oddzial 3

 

Dozwolony uzytek chronionych utworow

 

****************************************************************************************************

Art. 23. 1. Bez zezwolenia tworcy wolno nieodplatnie korzystac z juz rozpowszechnionego utworu w zakresie wlasnego uzytku osobistego. Przepis ten nie upowaznia do budowania wedlug cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego.

2. Zakres wlasnego uzytku osobistego obejmuje krag osob pozostajacych w zwiazku osobistym, w szczegolnosci pokrewienstwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

****************************************************************************************************

 

Art. 24. 1. Wolno rozpowszechniac za pomoca anteny zbiorowej oraz sieci kablowej utwory nadawane przez inna organizacje radiowa lub telewizyjna droga satelitarna albo naziemna, jezeli nastepuje to w ramach rownoczesnego, integralnego i nieodplatnego rozpowszechniania programow radiowych lub telewizyjnych i przeznaczone jest do oznaczonego grona odbiorcow znajdujacych sie w jednym budynku lub w domach jednorodzinnych obejmujacych do 50 gospodarstw domowych.

2. Posiadacze urzadzen sluzacych do odbioru dzwieku lub dzwieku i obrazu moga za ich pomoca odbierac nadawane utwory, chocby urzadzenia te byly umieszczone w miejscu ogolnie dostepnym, jezeli nie laczy sie z tym osiaganie korzysci majatkowych.

3. Z zastrzezeniem przepisu ust. 1, operatorom sieci kablowych wolno rozpowszechniac utwory nadawane przez inne organizacje radiowe lub telewizyjne dostepne na danym obszarze, jezeli rozpowszechnianie w sieciach kablowych ma charakter rownoczesny i integralny z nadaniem pierwotnym. Uprawnionym do utworow przysluguje prawo do wynagrodzenia.

 

Art. 25. 1. Wolno rozpowszechniac w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji:

1) juz rozpowszechnione:

a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,

:hop1: aktualne artykuly na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba ze zostalo wyraznie zastrzezone, ze ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione,

c) aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie,

2) krotkie wyciagi ze sprawozdan i artykulow, o ktorych mowa w pkt 1 lit. a) i :ok:,

3) przeglady publikacji i utworow rozpowszechnionych,

4) mowy wygloszone na publicznych zebraniach i rozprawach; nie upowaznia to jednak do publikacji zbiorow mow jednej osoby,

5) krotkie streszczenia rozpowszechnionych utworow.

2. Za korzystanie z utworow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. :ok: i c), tworcy przysluguje prawo do wynagrodzenia.

3. Rozpowszechnianie utworow na podstawie ust. 1 jest dozwolone zarowno w oryginale, jak i w tlumaczeniu.

 

Art. 26. Wolno w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach przytaczac fragmenty utworow udostepnianych podczas tych wydarzen, jednakze w granicach uzasadnionych celem informacji.

 

Art. 27. Instytucje naukowe i oswiatowe moga, w celach dydaktycznych lub prowadzenia wlasnych badan, korzystac z opublikowanych utworow w oryginale i w tlumaczeniu oraz sporzadzac w tym celu egzemplarze fragmentow opublikowanego utworu.

 

Art. 28. Biblioteki, archiwa i szkoly moga:

1) udostepniac nieodplatnie, w zakresie swoich zadan statutowych, egzemplarze utworow opublikowanych,

2) sporzadzac lub zlecac sporzadzenie pojedynczych egzemplarzy utworow opublikowanych, niedostepnych w handlu - w celu uzupelniania, ochrony swoich zbiorow i nieodplatnego ich udostepniania.

 

PRAWO DO CYTATU, Prawo do cytatu wymaga podania zrodla cytatu

 

Art. 29. 1. Wolno przytaczac w utworach stanowiacych samoistna calosc urywki rozpowszechnionych utworow lub drobne utwory w calosci, w zakresie uzasadnionym wyjasnianiem, analiza krytyczna, nauczaniem lub prawami gatunku tworczosci.

 

GRUPA

1. pewna liczba jednostek skupiona w wyodrebniajaca sie calosc

2. jednostka klasyfikacyjna

biol. grupy krwi kategorie biochemiczne i immunologiczne krwi ludzkiej, okreslane na podstawie zjawiska zlepiania sie krwinek czerwonych jednego czlowieka pod wplywem surowicy krwi innego, oznaczane symbolami literowymi

3. zbiorowosc, ktorej czlonkowie polaczeni sa jakas wiezia, np. spoleczna, narodowosciowa, etniczna, ideologiczna

4. zespol ludzi spelniajacych okreslone zadanie

5. chem. zespol (rodzina) pierwiastkow stanowiacych jedna z pionowych kolumn tablicy naturalnego ukladu okresowego pierwiastkow, ktorych atomy maja te sama liczbe elektronow walencyjnych

6. geol. jednostka podzialu utworow geologicznych, zespol skal powstalych w ciagu jednej ery

7. mat. zbior dowolnych elementow (liczb, funkcji itp.) a, b, c, ..., w ktorym okreslone jest dzialanie (np. mnozenie) na dwoch dowolnych elementach, dajace w wyniku znow element tego zbioru

8. wojsk. kilku zolnierzy lub kilka wiekszych lub mniejszych jednostek wojskowych pod wspolnym dowodztwem, polaczonych w celu szkoleniowym lub bojowym

 

STYL ZYCIA, caloksztalt cech charakterystycznych dla zachowania sie jednostki lub zbiorowosci (srodowiska spol., kregu towarzyskiego, grupy wiekowej, zaw., mieszkancow kraju itp.), ujawniajacy sie zwl. w zyciu codziennym (w postawach wobec pracy, sposobach spedzania wolnego czasu, konsumpcji, stroju, stosunkach miedzyludzkich itp.); s.z. jest jednym z gl. czynnikow roznicujacych spoleczenstwo i odrozniajacych spoleczenstwa od siebie; u podstaw s.z. znajduje sie hierarchia wartosci i potrzeb badz utrwalona w tradycji i obyczaju, badz przejmowana przez nasladowanie aktualnych mod.

 

 

2. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczac rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty wiekszych utworow w podrecznikach i wypisach.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2, tworcy przysluguje prawo do wynagrodzenia.

 

Art. 30. 1. Osrodki informacji lub dokumentacji naukowo-technicznej moga sporzadzac i rozpowszechniac wlasne opracowania dokumentacyjne oraz pojedyncze egzemplarze, nie wiekszych niz jeden arkusz wydawniczy, fragmentow opublikowanych utworow.

2. Tworca albo wlasciwa organizacja zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi jest uprawniona do pobierania od osrodkow, o ktorych mowa w ust. 1, wynagrodzenia za odplatne udostepnianie egzemplarzy fragmentow utworow.

 

Art. 31. Wolno nieodplatnie wykonywac publicznie opublikowane utwory literackie, muzyczne i slowno-muzyczne, jezeli nie laczy sie z tym osiaganie korzysci majatkowych. Dotyczy to w szczegolnosci okazjonalnego wykonywania na zywo, zwiazanego ze sprawowaniem kultu religijnego, uroczystosciami panstwowymi, szkolnymi, obchodami i imprezami powszechnie dostepnymi, z wylaczeniem jednak imprez reklamowych, promocyjnych i wyborczych.

 

Art. 32. 1. Wlasciciel egzemplarza utworu plastycznego moze go wystawiac publicznie, jezeli nie laczy sie z tym osiaganie korzysci majatkowych.

2. W razie podjecia decyzji o zniszczeniu oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego znajdujacego sie w miejscu publicznie dostepnym, wlasciciel jest obowiazany zlozyc tworcy utworu lub jego bliskim oferte sprzedazy, jezeli porozumienie sie z nim, celem zlozenia oferty, jest mozliwe. Gorna granice ceny okresla wartosc materialow. Jezeli sprzedaz nie jest mozliwa, wlasciciel jest obowiazany umozliwic tworcy sporzadzenie kopii badz - zaleznie od rodzaju utworu - stosownej dokumentacji.

 

Art. 33. Wolno rozpowszechniac:

1) utwory wystawione na stale na ogolnie dostepnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakze nie do tego samego uzytku,

2) utwory wystawione w publicznie dostepnych zbiorach, takich jak muzea, galerie, sale wystawowe, lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach publikowanych dla promocji tych utworow, a takze w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji, jednakze w granicach uzasadnionych celem informacji,

3) w encyklopediach i atlasach - opublikowane utwory plastyczne i fotograficzne, o ile nawiazanie porozumienia z tworca celem uzyskania jego zezwolenia napotyka trudne do przezwyciezenia przeszkody. Tworcy przysluguje wowczas prawo do wynagrodzenia.

 

Art. 34. Mozna korzystac z utworow w granicach dozwolonego uzytku pod warunkiem wymienienia tworcy i zrodla. Tworcy nie przysluguje prawo do wynagrodzenia, chyba ze ustawa stanowi inaczej.

 

Art. 35. Dozwolony uzytek nie moze naruszac normalnego korzystania z utworu lub godzic w sluszne interesy tworcy.

 

Rozdzial 4

 

Czas trwania autorskich praw majatkowych

 

Art. 36. Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majatkowe gasna z uplywem lat siedemdziesieciu:

1) od smierci tworcy, a do utworow wspolautorskich - od smierci wspoltworcy, ktory przezyl pozostalych,

2) w odniesieniu do utworu, ktorego tworca nie jest znany - od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba ze pseudonim nie pozostawia watpliwosci co do tozsamosci autora lub jezeli autor ujawnil swoja tozsamosc,

3) w odniesieniu do utworu, do ktorego autorskie prawa majatkowe przysluguja z mocy ustawy innej osobie niz tworca - od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwor nie zostal rozpowszechniony - od daty jego ustalenia,

4) w odniesieniu do utworu audiowizualnego - od smierci najpozniej zmarlej z wymienionych osob: glownego rezysera, autora scenariusza, operatora obrazu, autora dialogow, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego.

 

Art. 37. Jezeli bieg terminu wygasniecia autorskich praw majatkowych rozpoczyna sie od rozpowszechnienia utworu, a utwor rozpowszechniono w czesciach, odcinkach, fragmentach lub wkladkach, bieg terminu liczy sie oddzielnie od daty rozpowszechnienia kazdej z wymienionych czesci.

 

Art. 38. (skreslony).

 

Art. 39. Czas trwania autorskich praw majatkowych liczy sie w latach pelnych nastepujacych po roku, w ktorym nastapilo zdarzenie, od ktorego zaczyna sie bieg terminow okreslonych w art. 36 i art. 37.

 

Art. 40. 1. Producenci lub wydawcy egzemplarzy utworow literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, ktorych czas ochrony autorskich praw majatkowych uplynal, sa obowiazani do przekazywania, na rzecz Funduszu, o ktorym mowa w art. 111, od 5% do 8% wplywow brutto ze sprzedazy egzemplarzy tych utworow. Dotyczy to wydan publikowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do egzemplarzy chronionych opracowan utworow, ktorych czas ochrony autorskich praw majatkowych uplynal.

3. Minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego okresla, w drodze rozporzadzenia, wysokosc procentu, o ktorym mowa w ust. 1.

 

Rozdzial 5

 

Przejscie autorskich praw majatkowych

 

Art. 41. 1. Jezeli ustawa nie stanowi inaczej:

1) autorskie prawa majatkowe moga przejsc na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy,

2) nabywca autorskich praw majatkowych moze przeniesc je na inne osoby, chyba ze umowa stanowi inaczej.

2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majatkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej "licencja", obejmuje pola eksploatacji wyraznie w niej wymienione.

3. Niewazna jest umowa w czesci dotyczacej wszystkich utworow lub wszystkich utworow okreslonego rodzaju tego samego tworcy majacych powstac w przyszlosci.

4. Umowa moze dotyczyc tylko pol eksploatacji, ktore sa znane w chwili jej zawarcia.

 

Art. 42. Jezeli autorskie prawa majatkowe jednego ze wspoltworcow mialyby przypasc Skarbowi Panstwa jako spadkobiercy ustawowemu, czesc ta przechodzi na pozostalych przy zyciu wspoltworcow lub ich nastepcow prawnych, stosownie do wielkosci ich udzialow.

 

Art. 43. 1. Jezeli z umowy nie wynika, ze przeniesienie autorskich praw majatkowych lub udzielenie licencji nastapilo nieodplatnie, tworcy przysluguje prawo do wynagrodzenia.

2. Jezeli w umowie nie okreslono wysokosci wynagrodzenia autorskiego, wysokosc wynagrodzenia okresla sie z uwzglednieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzysci wynikajacych z korzystania z utworu.

 

Art. 44. W razie razacej dysproporcji miedzy wynagrodzeniem tworcy a korzysciami nabywcy autorskich praw majatkowych lub licencjobiorcy, tworca moze zadac stosownego podwyzszenia wynagrodzenia przez sad.

 

Art. 45. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, tworcy przysluguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

 

Art. 46. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, tworca zachowuje wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, mimo ze w umowie postanowiono o przeniesieniu calosci autorskich praw majatkowych.

 

Art. 47. Jezeli wynagrodzenie tworcy zalezy od wysokosci wplywow z korzystania z utworu, tworca ma prawo do otrzymania informacji i wgladu w niezbednym zakresie do dokumentacji majacej istotne znaczenie dla okreslenia wysokosci tego wynagrodzenia.

 

Art. 48. 1. Jezeli wynagrodzenie tworcy jest okreslone procentowo od ceny sprzedazy egzemplarzy utworu, a cena ta ulega podwyzszeniu, tworcy nalezy sie umowiony procent od egzemplarzy sprzedanych po podwyzszonej cenie.

2. Jednostronne obnizenie ceny sprzedazy egzemplarzy przed uplywem roku od przystapienia do rozpowszechniania utworu nie wplywa na wysokosc wynagrodzenia. Strony moga przedluzyc ten termin.

 

Art. 49. 1. Jezeli w umowie nie okreslono sposobu korzystania z utworu, powinien on byc zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjetymi zwyczajami.

2. Nastepca prawny, chocby nabyl calosc autorskich praw majatkowych, nie moze, bez zgody tworcy, czynic zmian w utworze, chyba ze sa one spowodowane oczywista koniecznoscia, a tworca nie mialby slusznej podstawy im sie sprzeciwic. Dotyczy to odpowiednio utworow, ktorych czas ochrony autorskich praw majatkowych uplynal.

 

Art. 50. Odrebne pola eksploatacji stanowia w szczegolnosci:

1) utrwalenie,

2) zwielokrotnienie okreslona technika,

3) wprowadzenie do obrotu,

4) wprowadzenie do pamieci komputera,

5) publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,

6) wystawienie,

7) wyswietlenie,

8) najem,

9) dzierzawa,

10) nadanie za pomoca wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemna,

11) nadanie za posrednictwem satelity,

12) rownoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inna organizacje radiowa lub telewizyjna.

 

Art. 51. 1. Wprowadzeniem do obrotu jest przeniesienie wlasnosci egzemplarza utworu dokonane przez uprawnionego lub inne rozporzadzenie egzemplarzem dokonane za jego zezwoleniem.

2. Po wprowadzeniu do obrotu, dalszy obrot egzemplarzami utworu nie narusza praw autorskich, z zastrzezeniem przepisu art. 50 pkt 8 i 9.

3. Nie stanowi naruszenia autorskich praw majatkowych import egzemplarzy wprowadzonych do obrotu na terytorium panstwa, z ktorym Rzeczpospolita Polska zawarla umowe o utworzeniu strefy wolnego handlu.

 

Art. 52. 1. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie wlasnosci egzemplarza utworu nie powoduje przejscia autorskich praw majatkowych do utworu.

2. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, przejscie autorskich praw majatkowych nie powoduje przeniesienia na nabywce wlasnosci egzemplarza utworu.

3. Nabywca oryginalu utworu jest obowiazany udostepnic go tworcy w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne do wykonywania prawa autorskiego. Nabywca oryginalu moze jednak domagac sie od tworcy odpowiedniego zabezpieczenia oraz wynagrodzenia za korzystanie.

 

Art. 53. Umowa o przeniesienie autorskich praw majatkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

 

Art. 54. 1. Tworca jest obowiazany dostarczyc utwor w terminie okreslonym w umowie, a jezeli termin nie zostal oznaczony - niezwlocznie po ukonczeniu utworu.

2. Jezeli tworca nie dostarczyl utworu w przewidzianym terminie, zamawiajacy moze wyznaczyc tworcy odpowiedni dodatkowy termin z zagrozeniem odstapienia od umowy, a po jego bezskutecznym uplywie moze od umowy odstapic.

 

Art. 55. 1. Jezeli zamowiony utwor ma usterki, zamawiajacy moze wyznaczyc tworcy odpowiedni termin do ich usuniecia, a po jego bezskutecznym uplywie moze od umowy odstapic lub zadac odpowiedniego obnizenia umowionego wynagrodzenia, chyba ze usterki sa wynikiem okolicznosci, za ktore tworca nie ponosi odpowiedzialnosci. Tworca zachowuje w kazdym razie prawo do otrzymanej czesci wynagrodzenia, nie wyzszej niz 25% wynagrodzenia umownego.

2. Jezeli utwor ma wady prawne, zamawiajacy moze od umowy odstapic i zadac naprawienia poniesionej szkody.

3. Roszczenia, o ktorych mowa w ust. 1, wygasaja z chwila przyjecia utworu.

4. Jezeli zamawiajacy nie zawiadomi tworcy w terminie szesciu miesiecy od dostarczenia utworu o jego przyjeciu, nieprzyjeciu lub uzaleznieniu przyjecia od dokonania okreslonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uwaza sie, ze utwor zostal przyjety bez zastrzezen. Strony moga okreslic inny termin.

 

Art. 56. 1. Tworca moze odstapic od umowy lub ja wypowiedziec ze wzgledu na swoje istotne interesy tworcze.

2. Jezeli w ciagu dwoch lat od odstapienia lub wypowiedzenia, o ktorym mowa w ust. 1, tworca zamierza przystapic do korzystania z utworu, ma obowiazek zaoferowac to korzystanie nabywcy lub licencjobiorcy, wyznaczajac mu w tym celu odpowiedni termin.

3. Jezeli odstapienie od umowy lub jej wypowiedzenie nastepuje po przyjeciu utworu, skutecznosc odstapienia lub wypowiedzenia moze byc przez druga strone umowy uzalezniona od zabezpieczenia kosztow poniesionych przez nia w zwiazku z zawarta umowa. Nie mozna jednak zadac zwrotu kosztow, gdy zaniechanie rozpowszechniania jest nastepstwem okolicznosci, za ktore tworca nie ponosi odpowiedzialnosci.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do utworow architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych, audiowizualnych oraz utworow zamowionych w zakresie ich eksploatacji w utworze audiowizualnym.

 

Art. 57. 1. Jezeli nabywca autorskich praw majatkowych lub licencjobiorca, ktory zobowiazal sie do rozpowszechniania utworu, nie przystapi do rozpowszechniania w umowionym terminie, a w jego braku - w ciagu dwoch lat od przyjecia utworu, tworca moze odstapic od umowy lub ja wypowiedziec i domagac sie naprawienia szkody po bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu, nie krotszego niz szesc miesiecy.

2. Jezeli wskutek okolicznosci, za ktore nabywca lub licencjobiorca ponosi odpowiedzialnosc, utwor nie zostal udostepniony publicznosci, tworca moze sie domagac, zamiast naprawienia poniesionej szkody, podwojnego wynagrodzenia w stosunku do okreslonego w umowie o rozpowszechnienie utworu, chyba ze licencja jest niewylaczna.

3. Przepisow ust. 1 i 2 nie stosuje sie do utworow architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych.

 

Art. 58. Jezeli publiczne udostepnienie utworu nastepuje w nieodpowiedniej formie albo ze zmianami, ktorym tworca moglby slusznie sie sprzeciwic, moze on po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszenia odstapic od umowy lub ja wypowiedziec. Tworcy przysluguje prawo do wynagrodzenia okreslonego umowa.

 

Art. 59. Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, kazda ze stron odstepujac od umowy lub wypowiadajac ja moze zadac od drugiej strony zwrotu wszystkiego, co ta otrzymala z tytulu umowy.

 

Art. 60. 1. Korzystajacy z utworu jest obowiazany umozliwic tworcy przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego. Jezeli wniesione w zwiazku z nadzorem zmiany w utworze sa niezbedne i wynikaja z okolicznosci od tworcy niezaleznych, koszty ich wprowadzenia obciazaja nabywce autorskich praw majatkowych lub licencjobiorce.

2. Jezeli tworca nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w odpowiednim terminie, uwaza sie, ze wyrazil zgode na rozpowszechnianie utworu.

3. Jezeli ustawa lub umowa nie stanowia inaczej, za wykonanie nadzoru autorskiego nie przysluguje tworcy odrebne wynagrodzenie.

4. Tworcy utworu plastycznego przysluguje prawo do sprawowania odplatnego nadzoru autorskiego.

5. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad utworami architektonicznymi i architektoniczno-urbanistycznymi reguluja odrebne przepisy.

 

Art. 61. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od tworcy egzemplarza projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy.

 

Art. 62. 1. Tworca moze w zbiorowej publikacji swych utworow umiescic utwory, o ktorych publikacje zawarl odrebna umowe.

2. Umowa o zbiorowe wydanie utworow nie obejmuje prawa publikacji poszczegolnych utworow, chyba ze postanowiono w niej inaczej.

 

Art. 63. Jezeli umowa obejmuje sporzadzenie egzemplarzy przeznaczonych do udostepnienia publicznosci, tworcy naleza sie egzemplarze autorskie w liczbie okreslonej w umowie.

 

Art. 64. Umowa zobowiazujaca do przeniesienia autorskich praw majatkowych przenosi na nabywce, z chwila przyjecia utworu, prawo do wylacznego korzystania z utworu na okreslonym w umowie polu eksploatacji, chyba ze postanowiono w niej inaczej.

 

Art. 65. W braku wyraznego postanowienia o przeniesieniu prawa, uwaza sie, ze tworca udzielil licencji.

 

Art. 66. 1. Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pieciu lat na terytorium panstwa, w ktorym licencjobiorca ma swoja siedzibe, chyba ze w umowie postanowiono inaczej.

2. Po uplywie terminu, o ktorym mowa w ust. 1, prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa.

 

Art. 67. 1. Tworca moze udzielic upowaznienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z okresleniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania.

2. Jezeli umowa nie zastrzega wylacznosci korzystania z utworu w okreslony sposob (licencja wylaczna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez tworce upowaznienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji (licencja niewylaczna).

3. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie moze upowaznic innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji.

4. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, uprawniony z licencji wylacznej moze dochodzic roszczen z tytulu naruszenia autorskich praw majatkowych, w zakresie objetym umowa licencyjna.

5. Umowa licencyjna wylaczna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

 

Art. 68. 1. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nie oznaczony, tworca moze ja wypowiedziec z zachowaniem terminow umownych, a w ich braku na rok naprzod, na koniec roku kalendarzowego.

2. Licencje udzielona na okres dluzszy niz piec lat uwaza sie, po uplywie tego terminu, za udzielona na czas nie oznaczony.

 

Rozdzial 6

 

Przepisy szczegolne dotyczace utworow audiowizualnych

 

Art. 69. Wspoltworcami utworu audiowizualnego sa osoby, ktore wniosly wklad tworczy w jego powstanie, a w szczegolnosci: rezyser, operator obrazu, tworca adaptacji utworu literackiego, tworca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworow muzycznych lub slowno-muzycznych oraz tworca scenariusza.

 

Art. 70. 1. Domniemywa sie, ze producent utworu audiowizualnego nabywa na mocy umowy o stworzenie utworu albo umowy o wykorzystanie juz istniejacego utworu wylaczne prawa majatkowe do eksploatacji tych utworow w ramach utworu audiowizualnego jako calosci.

2. Glowny rezyser, operator obrazu, tworcy scenariusza, tworcy innych utworow literackich lub muzycznych, ktore stworzone zostaly do utworu audiowizualnego lub w nim wykorzystane, oraz artysci wykonawcy sa uprawnieni do:

1) wynagrodzenia proporcjonalnego do wplywow z tytulu wyswietlania utworu audiowizualnego w kinach,

2) stosownego wynagrodzenia z tytulu najmu egzemplarzy utworow audiowizualnych i ich publicznego odtwarzania,

3) stosownego wynagrodzenia z tytulu nadawania utworu w telewizji lub poprzez inne srodki publicznego udostepniania utworow,

4) stosownego wynagrodzenia z tytulu reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do wlasnego uzytku osobistego.

3. Korzystajacy z utworu audiowizualnego wyplaca wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2, za posrednictwem wlasciwej organizacji zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

4. Stosowne wynagrodzenie za korzystanie z polskiego utworu audiowizualnego za granica lub zagranicznego utworu audiowizualnego w Rzeczypospolitej Polskiej moze byc ustalone ryczaltowo.

 

Art. 71. Producent moze bez zgody tworcow utworu audiowizualnego dokonywac tlumaczen na rozne wersje jezykowe.

 

Art. 72. Tworca utworu zamowionego do utworu audiowizualnego moze, po uplywie pieciu lat od przyjecia zamowionego utworu, zezwolic na rozpowszechnianie tego utworu w innym utworze audiowizualnym, jezeli w tym terminie nie doszlo do rozpowszechnienia utworu audiowizualnego z jego utworem. Strony moga skrocic ten termin.

 

Art. 73. Prawo do nadzoru autorskiego moze byc wykonywane tylko w stosunku do ostatecznej wersji utworu audiowizualnego.

 

Rozdzial 7

 

Przepisy szczegolne dotyczace programow komputerowych

 

Art. 74. 1. Programy komputerowe podlegaja ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdzialu nie stanowia inaczej.

2. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrazenia. Idee i zasady bedace podstawa jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawa laczy, nie podlegaja ochronie.

3. Prawa majatkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiazkow ze stosunku pracy przysluguja pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.

4. Autorskie prawa majatkowe do programu komputerowego, z zastrzezeniem przepisow art. 75 ust. 2 i 3, obejmuja prawo do:

1) trwalego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w calosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktorym dla wprowadzania, wyswietlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbedne jest jego zwielokrotnienie, czynnosci te wymagaja zgody uprawnionego,

2) tlumaczenia, przystosowywania, zmiany ukladu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, ktora tych zmian dokonala,

3) rozpowszechniania, w tym najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

 

Art. 75. 1. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, czynnosci wymienione w art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 nie wymagaja zgody uprawnionego, jezeli sa niezbedne do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do poprawiania bledow przez osobe, ktora legalnie weszla w jego posiadanie.

2. Nie wymaga zezwolenia uprawnionego:

1) sporzadzenie kopii zapasowej, jezeli jest to niezbedne do korzystania z programu komputerowego. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie moze byc uzywana rownoczesnie z programem komputerowym,

2) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w celu poznania jego idei i zasad przez osobe posiadajaca prawo korzystania z egzemplarza programu komputerowego, jezeli, bedac do tych czynnosci upowazniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyswietlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego,

3) zwielokrotnianie kodu lub tlumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2, jezeli jest to niezbedne do uzyskania informacji koniecznych do osiagniecia wspoldzialania niezaleznie stworzonego programu komputerowego z innymi programami komputerowymi, o ile zostana spelnione nastepujace warunki:

a) czynnosci te dokonywane sa przez licencjobiorce lub inna osobe uprawniona do korzystania z egzemplarza programu komputerowego badz przez inna osobe dzialajaca na ich rzecz,

:ok: informacje niezbedne do osiagniecia wspoldzialania nie byly uprzednio latwo dostepne dla osob, o ktorych mowa pod lit. a),

c) czynnosci te odnosza sie do tych czesci oryginalnego programu komputerowego, ktore sa niezbedne do osiagniecia wspoldzialania.

3. Informacje, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3, nie moga byc:

1) wykorzystane do innych celow niz osiagniecie wspoldzialania niezaleznie stworzonego programu komputerowego,

2) przekazane innym osobom, chyba ze jest to niezbedne do osiagniecia wspoldzialania niezaleznie stworzonego programu komputerowego,

3) wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrazenia lub do innych czynnosci naruszajacych prawa autorskie.

 

Art. 76. Postanowienia umow sprzeczne z art. 75 ust. 2 i 3 sa niewazne.

 

Art. 77. Do programow komputerowych nie stosuje sie przepisow art. 16 pkt 3-5, art. 20, 23, 27, 28, 30, 49 ust. 2 oraz art. 56, 60 i 62.

 

Art. 771. Uprawniony moze domagac sie od uzytkownika programu komputerowego zniszczenia posiadanych przez niego srodkow technicznych (w tym programow komputerowych), ktorych jedynym przeznaczeniem jest ulatwianie niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczen programu.

 

Rozdzial 8

 

Ochrona autorskich praw osobistych

 

Art. 78. 1. Tworca, ktorego autorskie prawa osobiste zostaly zagrozone cudzym dzialaniem, moze zadac zaniechania tego dzialania. W razie dokonanego naruszenia moze takze zadac, aby osoba, ktora dopuscila sie naruszenia, dopelnila czynnosci potrzebnych do usuniecia jego skutkow, w szczegolnosci aby zlozyla publiczne oswiadczenie o odpowiedniej tresci i formie. Jezeli naruszenie bylo zawinione, sad moze przyznac tworcy odpowiednia sume pieniezna tytulem zadoscuczynienia za doznana krzywde albo - na zadanie tworcy - zobowiazac sprawce, aby uiscil odpowiednia sume pieniezna na wskazany przez tworce cel spoleczny.

2. Jezeli tworca nie wyrazil innej woli, po jego smierci z powodztwem o ochrone autorskich praw osobistych zmarlego moze wystapic malzonek, a w jego braku kolejno: zstepni, rodzice, rodzenstwo, zstepni rodzenstwa.

3. Jezeli tworca nie wyrazil innej woli, osoby wymienione w ust. 2 sa uprawnione w tej samej kolejnosci do wykonywania autorskich praw osobistych zmarlego tworcy.

4. Jezeli tworca nie wyrazil innej woli, z powodztwem, o ktorym mowa w ust. 2, moze rowniez wystapic stowarzyszenie tworcow wlasciwe ze wzgledu na rodzaj tworczosci lub organizacja zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, ktora zarzadzala prawami autorskimi zmarlego tworcy.

 

Rozdzial 9

 

Ochrona autorskich praw majatkowych

 

Art. 79. 1. Tworca moze zadac od osoby, ktora naruszyla jego autorskie prawa majatkowe, zaniechania naruszenia, wydania uzyskanych korzysci albo zaplacenia w podwojnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrojnej wysokosci stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia; tworca moze rowniez zadac naprawienia wyrzadzonej szkody, jezeli dzialanie naruszajacego bylo zawinione.

2. Niezaleznie od roszczen wymienionych w ust. 1, uprawniony moze sie domagac, azeby sprawca naruszenia dokonanego w ramach dzialalnosci gospodarczej podejmowanej w cudzym albo we wlasnym imieniu, chocby na cudzy rachunek, uiscil odpowiednia sume pieniezna z przeznaczeniem na Fundusz, o ktorym mowa w art. 111. Suma ta nie moze byc nizsza niz dwukrotna wysokosc uprawdopodobnionych korzysci odniesionych przez sprawce z dokonanego naruszenia.

3. Przepis ust. 1 stosuje sie w odniesieniu do usuwania lub obchodzenia zabezpieczen technicznych przed udostepnianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem utworu, jezeli dzialania te maja na celu bezprawne korzystanie z utworu.

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio w przypadku usuwania lub zmiany bez upowaznienia jakichkolwiek informacji identyfikujacych dzielo, autora, podmiot praw autorskich do dziela lub informacji o warunkach eksploatacji dziela, o ile zostaly one dolaczone do egzemplarza dziela lub sa przekazywane w zwiazku z rozpowszechnianiem dziela, a takze zawinionego rozpowszechniania dziel z bezprawnie usunietymi lub zmodyfikowanymi takimi informacjami.

 

Art. 80. 1. Sad wlasciwy do rozpoznania sprawy o naruszenie autorskich praw majatkowych miejsca, w ktorym sprawca prowadzi dzialalnosc lub znajduje sie jego majatek, takze przed wytoczeniem powodztwa rozpoznaje, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od dnia zlozenia w sadzie, wniosek majacego w tym interes prawny:

1) o zabezpieczenie dowodow, bez potrzeby wykazania obawy, ze ich przeprowadzenie stanie sie niewykonalne lub zbyt utrudnione,

2) o zobowiazanie naruszajacego autorskie prawa majatkowe do udzielenia informacji i udostepnienia, okreslonej przez sad, dokumentacji majacej znaczenie dla roszczen, o ktorych mowa w art. 79 ust. 1,

3) o zabezpieczenie roszczenia z tytulu naruszenia autorskich praw majatkowych, wydajac stosowne zarzadzenie tymczasowe, po uprawdopodobnieniu, ze niezabezpieczenie roszczenia moze pozbawic uprawnionego zaspokojenia, chocby zarzadzenie tymczasowe zmierzalo do zaspokojenia roszczenia.

2. Sad moze uzaleznic wydanie postanowienia o zabezpieczeniu dowodow lub roszczen, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, od zlozenia stosownej kaucji.

3. Sad orzeka przepadek, na rzecz Skarbu Panstwa, bezprawnie wytworzonych egzemplarzy utworow.

4. Sad moze orzec przepadek, na rzecz Skarbu Panstwa, przedmiotow sluzacych do bezprawnego wytworzenia egzemplarzy utworow lub przedmiotow, przy ktorych uzyciu dokonano naruszenia.

5. Na wniosek poszkodowanego, na poczet naleznego odszkodowania, sad moze orzec przyznanie poszkodowanemu przedmiotow, o ktorych mowa w ust. 4.

6. Domniemywa sie, ze przedmioty, o ktorych mowa w ust. 4, naleza do naruszajacego prawa autorskie.

7. Zazalenie na postanowienie sadu w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-3, sad rozpoznaje w ciagu 7 dni.

 

Rozdzial 10

 

Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy zrodel informacji

 

Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraznego zastrzezenia zezwolenie nie jest wymagane, jezeli osoba ta otrzymala umowiona zaplate za pozowanie.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1) osoby powszechnie znanej, jezeli wizerunek wykonano w zwiazku z pelnieniem przez nia funkcji publicznych, w szczegolnosci politycznych, spolecznych, zawodowych,

2) osoby stanowiacej jedynie szczegol calosci takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 

Art. 82. Jezeli osoba, do ktorej korespondencja jest skierowana, nie wyrazila innej woli, rozpowszechnianie korespondencji, w okresie dwudziestu lat od jej smierci, wymaga zezwolenia malzonka, a w jego braku kolejno zstepnych, rodzicow lub rodzenstwa.

 

Art. 83. Do roszczen w przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby na nim przedstawionej oraz rozpowszechniania korespondencji bez wymaganego zezwolenia osoby, do ktorej zostala skierowana, stosuje sie odpowiednio przepis art. 78 ust. 1; roszczen tych nie mozna dochodzic po uplywie dwudziestu lat od smierci tych osob.

 

Art. 84. 1. Tworca, a wydawca lub producent na zadanie tworcy maja obowiazek zachowania w tajemnicy zrodel informacji wykorzystanych w utworze oraz nieujawniania zwiazanych z tym dokumentow.

2. Ujawnienie tajemnicy jest dozwolone za zgoda osoby, ktora powierzyla tajemnice, lub na podstawie postanowienia wlasciwego sadu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marcin T

Rozdzial 11

 

Prawa pokrewne

 

Oddzial 1

 

Prawa do artystycznych wykonan

 

Art. 85. 1. Kazde artystyczne wykonanie utworu lub dziela sztuki ludowej pozostaje pod ochrona niezaleznie od jego wartosci, przeznaczenia i sposobu wyrazenia.

2. Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, sa w szczegolnosci: dzialania aktorow, recytatorow, dyrygentow, instrumentalistow, wokalistow, tancerzy i mimow oraz innych osob w sposob tworczy przyczyniajacych sie do powstania wykonania.

 

Art. 86. 1. Artyscie wykonawcy przysluguje, w granicach okreslonych przepisami ustawy, wylaczne prawo do:

1) ochrony dobr osobistych dotyczacych artystycznego wykonania,

2) korzystania z artystycznego wykonania i rozporzadzania nim na poszczegolnych polach eksploatacji,

3) wynagrodzenia za korzystanie z artystycznego wykonania.

2. Wylaczne prawo korzystania i rozporzadzania, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje prawo do:

1) utrwalania,

2) zwielokrotniania okreslona technika,

3) wprowadzenia do obrotu,

4) publicznego odtwarzania, chyba ze jest ono dokonywane za pomoca wprowadzonego do obrotu egzemplarza,

5) najmu,

6) dzierzawy,

7) nadawania, chyba ze jest ono dokonywane za pomoca wprowadzonego do obrotu egzemplarza.

3. W przypadku nadawania lub publicznego odtwarzania wykonania za pomoca wprowadzonego do obrotu egzemplarza, artyscie wykonawcy przysluguje prawo do stosownego wynagrodzenia.

 

Art. 87. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, zawarcie przez artyste wykonawce z producentem utworu audiowizualnego umowy o wspoludzial w realizacji utworu audiowizualnego przenosi na producenta prawa do rozporzadzania i korzystania z wykonania, w ramach tego utworu audiowizualnego, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji.

 

Art. 88. Prawo artysty wykonawcy nie narusza prawa autorskiego do wykonywanego utworu.

 

Art. 89. Prawo, o ktorym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 i 3, wygasa z uplywem piecdziesieciu lat nastepujacych po roku, w ktorym artystyczne wykonanie ustalono. Jezeli jednak w tym czasie nastapila publikacja utrwalenia tego wykonania lub jego publiczne odtworzenie, okres ochrony liczy sie od tych zdarzen, a gdy mialy miejsce obydwa - od tego z nich, ktore mialo miejsce wczesniej.

 

Art. 90. Przepisy ustawy stosuje sie do artystycznych wykonan, ktore:

1) dokonane zostaly przez obywatela polskiego albo osobe zamieszkala na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) zostaly ustalone po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) zostaly opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

4) sa chronione na podstawie umow miedzynarodowych.

 

Art. 91. Domniemywa sie, ze kierownik zespolu jest umocowany do reprezentowania praw do zespolowego artystycznego wykonania. Domniemanie to stosuje sie odpowiednio do czesci artystycznego wykonania majacych samodzielne znaczenie.

 

Art. 92. Do artystycznych wykonan stosuje sie odpowiednio przepisy art. 8-10, 12, 18, 21, 41-45, 47-49, 52-55, 57-59, 62-68, 71 i 78.

 

Art. 93. Do prawa do artystycznego wykonania stosuje sie odpowiednio przepis art. 33 pkt 10 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego.

 

Oddzial 2

 

Prawa do fonogramow i wideogramow

 

Art. 94. 1. Producentem fonogramu lub wideogramu jest ten, pod czyim nazwiskiem lub firma (nazwa) fonogram lub wideogram zostal po raz pierwszy sporzadzony.

2. Bez uszczerbku dla praw tworcow lub artystow wykonawcow, producentowi fonogramu lub wideogramu przysluguje wylaczne prawo do rozporzadzania i korzystania z fonogramu lub wideogramu w zakresie:

1) zwielokrotniania okreslona technika,

2) wprowadzenia do obrotu,

3) najmu,

4) dzierzawy.

3. W przypadku nadawania lub publicznego odtwarzania wprowadzonego do obrotu fonogramu lub wideogramu, producentowi przysluguje prawo do stosownego wynagrodzenia.

 

Art. 95. Prawo, o ktorym mowa w art. 94 ust. 2 i 3, gasnie z uplywem piecdziesieciu lat nastepujacych po roku, w ktorym fonogram lub wideogram zostal sporzadzony.

 

Art. 96. Przepisy ustawy stosuje sie do fonogramow i wideogramow:

1) ktorych producent ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania lub siedzibe, lub

2) ktorych ochrona wynika z umow miedzynarodowych.

 

Oddzial 3

 

Prawa do nadan

 

Art. 97. Bez uszczerbku dla praw tworcow i artystow wykonawcow, organizacji radiowej lub telewizyjnej przysluguje wylaczne prawo do rozporzadzania i korzystania ze swoich programow w zakresie:

1) utrwalania,

2) zwielokrotniania okreslona technika,

3) nadawania, w tym takze przez inna organizacje radiowa lub telewizyjna.

 

Art. 98. Prawo, o ktorym mowa w art. 97, gasnie z uplywem piecdziesieciu lat nastepujacych po roku pierwszego nadania programu.

 

Art. 99. Przepisy ustawy stosuje sie do programow:

1) organizacji radiowej i telewizyjnej, ktora ma siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

2) ktorych ochrona wynika z umow miedzynarodowych.

 

Oddzial 31

 

Prawa do pierwszych wydan oraz wydan naukowych i krytycznych

 

Art. 991. Wydawcy, ktory jako pierwszy w sposob zgodny z prawem opublikowal lub w inny sposob rozpowszechnil utwor, ktorego czas ochrony juz wygasl, a jego egzemplarze nie byly jeszcze publicznie udostepniane, przysluguje wylaczne prawo do rozporzadzania tym utworem i korzystania z niego na wszystkich polach eksploatacji przez okres dwudziestu pieciu lat od daty publikacji.

 

Art. 992. Temu, kto po uplywie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotowal jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie bedace utworem, przysluguje wylaczne prawo do rozporzadzania takim wydaniem i korzystania z niego w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 pkt 1-3 oraz 8 i 9, przez okres trzydziestu lat od daty publikacji.

 

Art. 993. Przepisy art. 991 i art. 992 stosuje sie odpowiednio do utworow i tekstow, ktore ze wzgledu na czas ich powstania lub charakter nigdy nie byly objete ochrona prawa autorskiego.

 

Art. 994. Przy wyznaczaniu czasu ochrony, o ktorym mowa w art. 991 i w art. 992, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 37 i art. 39.

 

Oddzial 4

 

Postanowienia wspolne dotyczace praw pokrewnych

 

Art. 100. Wykonywanie praw do artystycznych wykonan, fonogramow, wideogramow, nadan programow, a takze pierwszych wydan oraz wydan naukowych i krytycznych, podlega odpowiednio ograniczeniom wynikajacym z przepisow art. 23-35.

 

Art. 101. Do artystycznych wykonan, fonogramow, wideogramow, nadan programow, pierwszych wydan oraz wydan naukowych i krytycznych stosuje sie odpowiednio przepisy art. 1 ust. 3 i 4, art. 6, art. 22, art. 39, art. 51, art. 79 ust. 1 i 3 oraz art. 80.

 

Art. 102. 1. Na kazdym egzemplarzu fonogramu lub wideogramu umieszcza sie, poza oznaczeniami dotyczacymi autorstwa i artystycznego wykonawstwa, tytulami utworow oraz data sporzadzenia, nazwisko lub firme (nazwe) producenta oraz, w wypadku utrwalenia nadania, nazwe organizacji radiowej lub telewizyjnej.

2. Domniemywa sie, ze egzemplarze nie spelniajace wymogow okreslonych w ust. 1 zostaly sporzadzone bezprawnie.

 

Art. 103. Spory dotyczace praw pokrewnych naleza do wlasciwosci sadow okregowych.

 

Rozdzial 12

 

Organizacje zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

 

Art. 104. 1. Organizacjami zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zwanymi dalej "organizacjami zbiorowego zarzadzania", w rozumieniu ustawy, sa stowarzyszenia zrzeszajace tworcow, artystow wykonawcow, producentow lub organizacje radiowe i telewizyjne, ktorych statutowym zadaniem jest zbiorowe zarzadzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnien wynikajacych z ustawy.

2. Do organizacji, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie przepisy prawa o stowarzyszeniach, z tym ze:

1) czlonkiem organizacji moze byc rowniez osoba prawna,

2) podjecie przez organizacje dzialalnosci okreslonej w ustawie wymaga zezwolenia ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

3) nadzor nad organizacjami sprawuje minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela zezwolenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, organizacjom dajacym rekojmie nalezytego zarzadzania powierzonymi prawami.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakresu udzielonego zezwolenia, minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wzywa organizacje do usuniecia naruszenia w wyznaczonym terminie z zagrozeniem cofniecia zezwolenia.

5. Zezwolenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, moze byc cofniete, jezeli organizacja:

1) nie wykonuje nalezycie obowiazkow w zakresie zarzadzania powierzonymi jej prawami autorskimi lub pokrewnymi oraz ich ochrony,

2) narusza przepisy prawa w zakresie udzielonego zezwolenia.

6. Decyzja ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o udzieleniu lub o cofnieciu zezwolenia na podjecie wykonywania przez organizacje zbiorowego zarzadzania uprawnien okreslonych w ust. 1 podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

 

Art. 105. 1. Domniemywa sie, ze organizacja zbiorowego zarzadzania jest uprawniona do zarzadzania i ochrony w odniesieniu do pol eksploatacji objetych zbiorowym zarzadzaniem oraz ze ma legitymacje procesowa w tym zakresie. Na domniemanie to nie mozna sie powolac, gdy do tego samego utworu lub artystycznego wykonania rosci sobie tytul wiecej niz jedna organizacja zbiorowego zarzadzania.

2. W zakresie swojej dzialalnosci organizacja zbiorowego zarzadzania moze sie domagac udzielenia informacji oraz udostepnienia dokumentow niezbednych do okreslenia wysokosci dochodzonych przez nia wynagrodzen i oplat.

 

Art. 106. 1. Organizacja zbiorowego zarzadzania jest obowiazana do jednakowego traktowania praw swoich czlonkow oraz innych podmiotow przez siebie reprezentowanych w zakresie zarzadzania tymi prawami lub dochodzenia ich ochrony.

2. Organizacja zbiorowego zarzadzania nie moze, bez waznych powodow, odmowic zgody na korzystanie z utworow lub artystycznych wykonan w granicach wykonywanego przez siebie zarzadu.

3. Organizacja zbiorowego zarzadzania nie moze, bez waznych powodow, odmowic podjecia zarzadzania prawem autorskim lub prawem pokrewnym. Zarzadzanie to wykonuje zgodnie ze swoim statutem.

 

Art. 107. Jezeli na danym polu eksploatacji dziala wiecej niz jedna organizacja zbiorowego zarzadzania, organizacja wlasciwa w rozumieniu ustawy jest organizacja, do ktorej nalezy tworca lub artysta wykonawca, a gdy tworca lub artysta wykonawca nie nalezy do zadnej organizacji albo nie ujawnil swojego autorstwa - organizacja wskazana przez Komisje Prawa Autorskiego, o ktorej mowa w art. 108 ust. 1.

 

Art. 108. 1. Minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powoluje Komisje Prawa Autorskiego, zwana dalej "Komisja", skladajaca sie z czterdziestu arbitrow powolywanych w odpowiedniej proporcji sposrod kandydatow, o ktorych mowa w ust. 2.

2. Kandydatow na czlonkow Komisji przedstawiaja organizacje zbiorowego zarzadzania, stowarzyszenia tworcow, artystow wykonawcow, producentow, organizacje zrzeszajace podmioty zajmujace sie zawodowo korzystaniem z utworow oraz organizacje radiowe i telewizyjne, w terminie wyznaczonym przez ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Informacje o terminie oglasza sie w drukowanych dziennikach prasowych.

3. Komisja w skladzie szesciu arbitrow oraz przewodniczacego jako superarbitra, wyznaczonych przez ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z grona arbitrow, zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia przedstawionych przez organizacje zbiorowego zarzadzania tabel wynagrodzen za korzystanie z utworow lub artystycznych wykonan objetych zbiorowym zarzadzaniem, a takze wskazuje organizacje wlasciwa w rozumieniu art. 107.

4. Do postepowania przed Komisja w sprawach, o ktorych mowa w ust. 3, stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego. Od orzeczen Komisji wydanych w tym trybie sluzy odwolanie do ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

5. Komisja w skladzie trzyosobowym wyznaczonym z grona arbitrow po jednym przez kazda ze stron oraz superarbitra wybranego przez tak wyznaczonych arbitrow rozstrzyga spory dotyczace stosowania tabel, o ktorych mowa w ust. 3. Jezeli jedna ze stron nie wyznaczy arbitra albo arbitrzy nie wyznacza superarbitra, zostana oni wyznaczeni przez ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

6. Do postepowania przed Komisja w sprawach, o ktorych mowa w ust. 5, stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu postepowania cywilnego o postepowaniu przed sadem polubownym.

7. Strona niezadowolona z rozstrzygniecia Komisji, o ktorym mowa w ust. 5, moze w terminie 14 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia wniesc powodztwo do wlasciwego sadu okregowego.(1)

8. Arbitrom za udzial w posiedzeniach Komisji przysluguje wynagrodzenie.

9. Minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego okresla, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady i tryb dzialania Komisji, wysokosc wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 8, wysokosc oplat za postepowanie przed Komisja oraz zasady ich wnoszenia.

 

Art. 109. Postanowienia umowne mniej korzystne dla tworcow, niz wynikaloby to z tabel, o ktorych mowa w art. 108 ust. 3, sa niewazne, a ich miejsce zajmuja odpowiednie postanowienia tych tabel.

 

Art. 110. Wysokosc wynagrodzen dochodzonych w zakresie zbiorowego zarzadzania przez organizacje zbiorowego zarzadzania powinna uwzgledniac wysokosc wplywow osiaganych z korzystania z utworow i artystycznych wykonan, a takze charakter i zakres korzystania z tych utworow i wykonan artystycznych.

 

Rozdzial 13

 

Fundusz Promocji Tworczosci

 

Art. 111. 1. Tworzy sie Fundusz Promocji Tworczosci, zwany dalej "Funduszem".

2. Funduszem dysponuje minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Fundusz jest panstwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisow prawa budzetowego.

 

Art. 112. Przychodami Funduszu sa:

1) wplywy okreslone w art. 40,

2) wplywy okreslone w art. 79 ust. 2,

3) dobrowolne wplaty, zapisy i darowizny,

4) inne wplywy.

 

Art. 113. Srodki Funduszu przeznacza sie na:

1) stypendia i pomoc socjalna dla tworcow utworow oraz dla tworcow opracowan utworow,

2) pokrycie w calosci lub w czesci kosztow wydan utworow o szczegolnym znaczeniu dla kultury i nauki oraz wydan dla niewidomych.

 

Art. 114. Minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasiegnieciu opinii wlasciwych stowarzyszen tworcow, okresla, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady dokonywania wyplat z Funduszu oraz zasady przyznawania stypendiow i pomocy socjalnej, o ktorych mowa w art. 113 pkt 1.

 

Rozdzial 14

 

Odpowiedzialnosc karna

 

Art. 115. 1. Kto przywlaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w blad co do autorstwa calosci lub czesci cudzego utworu albo artystycznego wykonania,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu tworcy cudzy utwor w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie znieksztalca taki utwor, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.

3. Kto w celu osiagniecia korzysci majatkowej w inny sposob niz okreslony w ust. 1 lub 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne okreslone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1 lub 2, art. 20 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 lub 2, art. 86, art. 94 ust. 2 i art. 97,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

 

Art. 116. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwor w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

2. Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu okreslonego w ust. 1 w celu osiagniecia korzysci majatkowej,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

3. Jezeli sprawca uczynil sobie z popelniania przestepstwa okreslonego w ust. 1 stale zrodlo dochodu albo dzialalnosc przestepna, okreslona w ust. 1, organizuje lub nia kieruje,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 5.

4. Jezeli sprawca czynu okreslonego w ust. 1 dziala nieumyslnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

 

Art. 117. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwor w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

2. Jezeli sprawca uczynil sobie z popelniania przestepstwa okreslonego w ust. 1 stale zrodlo dochodu albo dzialalnosc przestepna, okreslona w ust. 1, organizuje lub nia kieruje,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

 

Art. 118. 1. Kto w celu osiagniecia korzysci majatkowej przedmiot bedacy nosnikiem utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom nabywa lub pomaga w jego zbyciu albo przedmiot ten przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

2. Jezeli sprawca uczynil sobie z popelniania przestepstwa okreslonego w ust. 1 stale zrodlo dochodu albo dzialalnosc przestepna, okreslona w ust. 1, organizuje lub nia kieruje,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 5.

3. Jezeli na podstawie towarzyszacych okolicznosci sprawca przestepstwa okreslonego w ust. 1 lub 2 powinien i moze przypuszczac, ze przedmiot zostal uzyskany za pomoca czynu zabronionego,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

 

Art. 1181. 1. Kto wytwarza przedmioty przeznaczone do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczen przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworu badz tez sluzace do nielegalnego odbioru nadawanych programow, przeznaczonych dla zamknietego grona odbiorcow, uzyskujacych do nich dostep po zaplaceniu wynagrodzenia uslugodawcy, albo dokonuje obrotu takimi przedmiotami,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 3.

2. Kto posiada, przechowuje lub wykorzystuje przedmioty, o ktorych mowa w ust. 1,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

 

Art. 119. Kto uniemozliwia lub utrudnia wykonywanie prawa do kontroli korzystania z utworu, artystycznego wykonania, fonogramu lub wideogramu albo odmawia udzielenia informacji przewidzianych w art. 47,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

 

Art. 120. (skreslony).

 

Art. 121. 1. W wypadku skazania za czyn okreslony w art. 115, 116, 117, 118 lub 1181, sad orzeka przepadek przedmiotow pochodzacych z przestepstwa, chociazby nie byly wlasnoscia sprawcy.

2. W wypadku skazania za czyn okreslony w art. 115, 116, 117 lub 118, sad moze orzec przepadek przedmiotow sluzacych do popelnienia przestepstwa, chociazby nie byly wlasnoscia sprawcy.

 

Art. 122. Sciganie przestepstw okreslonych w art. 115, art. 116 ust. 1, 2 i 4, art. 117 ust. 1, art. 118 ust. 1, art. 1181 oraz art. 119 nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

Art. 1221. W sprawach o przestepstwa okreslone w art. 115-119 pokrzywdzonym jest rowniez wlasciwa organizacja zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

 

Art. 123. Minister Sprawiedliwosci, w drodze rozporzadzenia, moze wyznaczyc sady rejonowe wlasciwe do rozpoznawania spraw o przestepstwa, o ktorych mowa w art. 115-119 - na obszarze wlasciwosci danego sadu okregowego.

 

Rozdzial 15

 

Przepisy przejsciowe i koncowe

 

Art. 124. 1. Przepisy ustawy stosuje sie do utworow:

1) ustalonych po raz pierwszy po jej wejsciu w zycie,

2) do ktorych prawa autorskie wedlug przepisow dotychczasowych nie wygasly,

3) do ktorych prawa autorskie wedlug przepisow dotychczasowych wygasly, a ktore wedlug niniejszej ustawy korzystaja nadal z ochrony, z wylaczeniem okresu miedzy wygasnieciem ochrony wedlug ustawy dotychczasowej i wejsciem w zycie niniejszej ustawy. Ustawa nie narusza wlasnosci egzemplarzy utworow rozpowszechnionych przed dniem jej wejscia w zycie.

2. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje sie do utworow obywateli obcych stale zamieszkalych za granica, pod warunkiem wzajemnosci.

3. (skreslony).

4. Postanowienia umow, zawartych przed dniem wejscia w zycie ustawy, sprzeczne z przepisami art. 75 ust. 2 i 3 sa niewazne.

 

Art. 125. 1. Przepisy ustawy stosuje sie do artystycznych wykonan:

1) ustalonych po raz pierwszy po jej wejsciu w zycie,

2) w zakresie korzystania z nich po jej wejsciu w zycie, jezeli wedlug przepisow niniejszej ustawy korzystaja nadal z ochrony.

2. Ustawa nie narusza wlasnosci egzemplarzy, na ktorych utrwalono artystyczne wykonanie przed dniem jej wejscia w zycie.

 

Art. 126. 1. Przepisy ustawy stosuje sie do:

1) fonogramow i wideogramow, ktore zostaly sporzadzone po jej wejsciu w zycie,

2) programow radiowych i telewizyjnych, ktore zostaly nadane po jej wejsciu w zycie,

3) fonogramow i wideogramow oraz programow radiowych i telewizyjnych, ktore wedlug niniejszej ustawy korzystaja nadal z ochrony.

2. Zasady, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje sie do korzystania przez szkoly w celach dydaktycznych ze sporzadzonych przed dniem wejscia w zycie ustawy nadan, fonogramow i wideogramow nie bedacych filmami fabularnymi oraz spektaklami teatralnymi, a takze do korzystania z utrwalonych na fonogramach i wideogramach artystycznych wykonan.

 

Art. 127. 1. Jezeli rozpoczete przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy korzystanie z utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub programu radiowego albo telewizyjnego bylo wedlug przepisow dotychczasowych dozwolone, natomiast po tej dacie wymaga zezwolenia, to moze byc ono dokonczone, pod warunkiem ze uprawniony otrzymal stosowne wynagrodzenie.

2. Z zastrzezeniem ust. 3, dokonane przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy czynnosci prawne odnoszace sie do prawa autorskiego sa skuteczne i podlegaja ocenie wedlug przepisow prawa dotychczasowego; odnosi sie to rowniez do zdarzen innych niz czynnosci prawne.

3. Ustawe stosuje sie do umow dlugoterminowych, ktore zawarte zostaly przed dniem jej wejscia w zycie, w odniesieniu do okresu nastepujacego po tej dacie oraz do zobowiazan, ktore powstaly przed dniem wejscia w zycie ustawy, w odniesieniu do skutkow prawnych zdarzen nastepujacych po tej dacie, nie zwiazanych z istota zobowiazania.

4. Umowy zawarte przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy nie obejmuja praw pokrewnych, chyba ze strony postanowily inaczej.

 

Art. 1271. Prezes Rady Ministrow, na wniosek ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze zarzadzenia, utworzy zespol do spraw przeciwdzialania naruszeniom prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz okresli jego sklad, zadania i tryb dzialania.

 

Art. 128. Traci moc ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234, z 1975 r. Nr 34, poz. 184 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192).

 

Art. 129. Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 3 miesiecy od dnia ogloszenia, z wyjatkiem przepisu art. 124 ust. 3, ktory wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sowa_77

Ja na pewno nie zadam sobie trudu,żeby to przeczytać.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Maras
Co tam Panowie,trudno.Ja się nie gniewam.

W końcu wielcy artści nigdy nie zostają docenieni za życia.

Żałuję tylko,że nie wstawiłem zdjęcia gniazda,byłby komplet :hop1::ok:

 

Szanuje Twoją decyzje :ok:

 

A teraz zmieniam temat w najnowszym PC przeczytałem ,że będzie nowa przyczepa z Niewiadowa :ok: . Premiera jesień 2007r. Jest też zdjęcie ale tak zrobione żeby niewiele zobaczyć ! :piwko: ! widać tylko zabudowany dyszel i luk bagażowy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sowa_77

Widziałem,czekam z utęsknieniem na premierę.Ciekawe ile będzie kosztowała?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marcin T
Ciekawe ile bedzie kosztowala?

Jak to w niewiadowie czyli tyle samo ile zachodnia cycepa :piwko:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tomii

No ciekawe co wyjdzie z tego nowego produktu :piwko: - niestety mam takie same obawy jak Marcin, cena będzie jak za zachodnią :hop1:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mrsulki
może Mrsulki - karawaning.pl niech autor ma co wnukom pokazywać
Ale to Sowa_77, jest autorem zdjęcia ja tylko właścicielem modelki (wtyczki) jestem :piwko:

Share this post


Link to post
Share on other sites
marek
Ale to Sowa_77, jest autorem zdjęcia ja tylko właścicielem modelki (wtyczki) jestem

 

Czyli Sowa zrobił fote ale czy miał zgodę producenta wtyczki :piwko: a co do przyczepy może cena zachodnia bo na zachód będzie szła głownie ale ja będę czekał na taką po 10 latach heheh N 375 z 1997 to cena 7000zł wiec mam nadzieje że będzie tak samo z nowymi .

Share this post


Link to post
Share on other sites
kiszon

Mrsulki, uwazaj bo za streczycielstwo cie zamkna...

a tam na marginecie po jaki .. .. j Marcin T, wstawiles te przepisy??? bawicei sie w moderatorow a sami smiecicie....

Share this post


Link to post
Share on other sites
robin

Daj spokój kiszon.Jego nic nie zmieni ,Ciebie też nie a o mnie to szkoda gadać.Widocznie taki jego "urok".

Pozdrawiam - Robin :piwko:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...